Сертификати

Дружеството ни притежава сертификат за одобрена Система за управление на качеството, в съответствие със изисванията на EN ISO 9001:2015, издаден от LRQA с акредитацията на UKAS.

Цялостната ни дейност, от проектирането до готовия продукт, е организирана в съответствие с изискванията на този международен стандарт и гарантира спазването на изискванията на клиента и неговата удовлетвореност от качеството и надеждността на предлагания продукт и/или услуга.

За да гарантираме, че изискванията на Системата по качество и професионалните стандарти са изпълнени, ние прилагаме съвременни методи и средства за контрол и измерване. Това включва непрекъснато проследяване удовлетвореността на клиента, управление на несъответствията, вътрешни одити, коригиращи и превантивни действия. Периодично провежданите надзорни визити от независим сертифициращ орган са гаранция, че системата по качество продължава да опeрира в рамките на изискванията на стандарта.

С последователното изпълнение на Политиката по качество и осигурявайки необходимите ресурси за постигане на поставените цели и приоритети, ние убедено може да гарантираме на клиента, че осигуряваме постоянно високо качество на предлагания продукт или услуга.