Цифрови тиристорни софт стартери серия ELL2XXX за асинхронни двигатели

Серията 2ХХХ са тиристорни софт стартери от ново поколение. Освен функциите за плавно пускане и спиране на асинхронните двигатели и защитата на двигателя, в софт стартерите 2ХХХ са реализирани и функции за оптимизиране на работния режим на електрозадвижването. Това позволява намаляване на разходите за електроенергия, което в определени случаи може да бъде значително.

В режим на оптимизация на работата на двигателя  се анализира състоянието на магнитната система на двигателя. Когато двигателят работи с по-малък товар, неговият КПД  намалява в следствие на това, че създадения магнитен поток е значително по-голям от магнитния поток, необходим за създаване на въртящ момент, от  необходимия за преодоляване на момента на товара. Чрез контрол на натоварването и изменение на напрежението по заложен алгоритъм, софт стартерите от серията 2ХХХ намаляват енергията за възбуждане, при което се намаляват и загубите в двигателя. Подобрява се и коефициента на мощността при работа на двигателя с намален товар.

Развитият интерфейс на софт стартерите от серията 2ХХХ позволява да се реализират приложения както със самостоятелна работа на устройствата, така и в сложни системи от различен тип.

Основните характеристики и функции на софт стартерите от серията 2ХХХ са както следва:

 • номинално работно напрежение 200 ÷ 460V;
 • номинален работен ток в диапазона 30 ÷ 250 A;
 • честота на захранващата мрежа 50 / 60 Hz;
 • инерционна синхронизация, позволяваща надеждна работа при захранване от мрежа със силни смущения;
 • автоматично определяне на последователността на следване на фазите на захранващата мрежа и възможност за работа при „ляво“ и „дясно“ въртене на фазите;
 • измерване на напрежението на трите фази;
 • измерване на тока на трите фази;
 • пускане на двигателя с постоянен момент
 • пускане на двигателя с линейно нарастващ момент;
 • пускане на двигателя с ограничение на момента по програмируема крива, задавана в зависимост от приложението;
 • пускане на двигателя при пълно напрежение;
 • kick старт – пускане с предварителен импулс на момента;
 • двустъпално пускане на двигателя;
 • предварително подгряване на двигателя;
 • автоматично презапускане на двигателя;
 • спиране с линейно изменение на напрежението;
 • спиране без линейно изменение на напрежението;
 • ускорено спиране с постоянен ток;
 • автоматично захващане на въртящ се двигател;
 • функция оптимално управление - оптимизиране на режима на работа на двигателя с цел намаляване на загубите в него;
 • измерване на пълната мощност;
 • измерване на активната мощност;
 • измерване на захранващото напрежение;
 • измерване на фазовите токове;
 • измерване на фактора на мощността;
 • измерване на консумираната енергия за указан период от време;
 • електронна защита на двигателя;
 • защита от прегряване на двигателя чрез вграден РТС;
 • защита от блокиране на ротора;
 • защита от повишено напрежение;
 • защита от понижено напрежение;
 • защита от късо съединение към земя;
 • защита от асиметрия на напреженията;
 • защита от прегряване на двигателя – вход за РТС;
 • защита от нисък коефициент на мощността;
 • защита от нисък ток;
 • възможност за регистриране на аварийна ситуация от външен източник;
 • защита от прекъсване на фаза;
 • защита от голям ток;
 • ниско напрежение на захранване;
 • защита от отклонения в захранващата мрежа – пропадания, асиметрия или липса на фаза;
 • защита от претоварване на тиристор;
 • защита от дефектирал тиристор;
 • защита от прегряване на силовия блок на софт стартера;
 • настройка на софт стартера със система групирани параметри;
 • настройка на параметрите с преносим терминал или РС по сериен интерфейс;
 • 6 универсални цифрови входа с положителна или отрицателна полярност;
 • конфигурация и избор на режима на работа на цифровите входове с присвояване на функции и тяхното активно логическо състояние;
 • 5 програмируеми релейни изходи;
 • конфигурация и избор на режима на работа на цифровите изходи с присвояване на функции и тяхното активно логическо състояние;
 • проверка на състоянието на цифровите входове и изходи;
 • 2 програмируеми аналогови изхода – 8, 10 или 12 bit (опция);
 • 1 галванично изолиран аналогов вход за позистора за защита на двигателя;
 • сериен интерфейс RS232 със скорост до 9600 bps за настройка параметрите на софт стартера;
 • сериен интерфейс RS 485 със скорост до 115200 bps за управление на софт стартера по протокол MODBUS RTU;
 • светодиодни индикации за указване на статуса на системата двигател – софт стартер;
 • дневник на грешките с възможност за преглед на последните 16 аварийни спирания на софт стартера.