Цифрови тиристорни преобразуватели серии 12/13/14ХХХ за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити

Цифровите тиристорни преобразуватели 12/13/14ХХХ са предназначени за прецизно управление по скорост, момент или позиция на постояннотокови двигатели с постоянни магнити за сервозадвижвания.

В зависимост от функционалните възможности предназначението на отделните серии преобразуватели е както следва:

 • серия 12XXX/XXX - базова серия с управление по скорост и момент. Предназначени са за управление от CNC;
 • серия 13XXX/XXX - серия с управление по позиция от вътрешно задания и по MODBUS. Предназначени са за управление от CNC, от PLC с управление по сериен интерфейс или самостоятелно;
 • серия 14ХХХ/ХХХ - серия с управление по позиция от вътрешно задание, с управление по позиция с импулсно задание или по MODBUS. Предназначени са за управление от CNC Sinumerik 808D или PLC с импулсно задание за преместване, от PLC с управление по сериен интерфейс или самостоятелно.

Основни технически характеристики на сериите преобразуватели 12/13/14ХХХ/XXX:

 • силов блок реализиран по трифазна насрещно-паралелна мостова схема с разделно управление;
 • прецизно четириквадрантно управления на постояннотоки двигатели с постоянни магнити за подавателни задвижвания;
 • основни режими на работа:
  • управление по скорост;
  • управление по момент;
  • управление по позиция с вътрешно задание;
  • управление по позиция с външно импулсно задание.
 • инерционна синхронизация, позволяваща надеждна работа при захранване на преобразувателя от мрежа със силни смущения;
 • автоматично определяне на последователността на следване на фазите на захранващата мрежа и възможност за работа при „ляво” и „дясно” въртене на фазите;
 • програмируемо динамично токоограничение на тока на котвата в шест точки;
 • цифров адаптивен PID регулатор на скоростта с адаптация във функция от действителната скорост;
 • възможност за гъвкава настройка на параметрите на адаптивния регулатор на скоростта, включително и праговете на тяхното действие;
 • цифров регулатор на тока на котвата;
 • вграден рампгенератор на регулатора на тока на котвата за намаляване на ударите в зъбните предавки при изменение на знака на въртящия момент на двигателя;
 • цифрови регулатори на позицията;
 • основни функционални възможности в режим на управление по скорост::
  • динамичен диапазон на регулиране на скоростта – по-голям от 10000:1;
  • обратна връзка по скорост от тахогенератор или енкодер;
  • задание за скорост: от параметър, аналогово двуполярно ±10V, аналогово еднополярно 0 ÷ 10V със знак, фиксирани скорости, моторен потенциометър или по          MODBUS.
 • основни функционални възможности в режим на управление на позицията с вътрешно задание:
  • обратна връзка по позиция от енкодер;
  • задание за позиция: от параметър, фиксирани позиции, ръчно преместване JOG, ръчно стъпково преместване STEP JOG, ръчен импулсен генератор или                    MODBUS;
  • задание за скоростта на позициониране: от параметър, аналогово еднополярно, аналогово двуполярно, моторен потенциометър или MODBUS;
  • задание за електрическата стъпка с номенатор/деноменатор или с цяла/дробна част;
  • ръчно преместване JOG;
  • задание за скоростта на ръчното преместване JOG: от параметри, цифрово с паралелен код до 14 бита, аналогово еднополярно, аналогово двуполярно,                      MODBUS, моторен потенциометър или фиксирани задания;
  • ръчно стъпково преместване STEP JOG;
  • избор на стъпките на преместване STEP JOG с паралелен код 3 бита;
  • 8 фиксирани позиции;
  • избор на фиксираните позиции с паралелен код 3 бита;
  • абсолютно и относително позициониране;
  • минимален и максимален програмни лимити;
  • различни алгоритми при търсене на референтната точка;
  • реализация на много ниски скорости на подаване.
 • основни функционални възможности в режим на управление на позицията с импулсно задание:
  • задание за позиция с външна импулсна поредица;
  • типове импулсно задание: pulse + direction, CW + CCW pulse train и AB-phase pulse train;
  • честота на импулсното задание: до 200kHz за схеми на включване тип отворен колектор и до 1MHz за схеми на включване с диференциални приемници;
  • специален интерфейс за работа с CNC SINUMERIK 808D;
  • задание на електрическата стъпка с номенатор/деноменатор или с цяла/дробна части.
 • универсални цифрови входове за работа със сигнали с положителна или отрицателна полярност;
 • конфигурация и избор на режима на работа на цифровите входове с присвояване на функции и изменение на активното им логическо состояние;
 • разделяне на цифровите входове в две групи с възможност за захранването на всяка от тях с вътрешно или външно оперативно напрежение;
 • конфигурация и избор на режима на работа на цифровите изходи с присвояване на функци и изменение на активното им логическо състояние;
 • настройка на преобразувателя със система от групирани параметри;
 • въвеждане и измерване на променливите на тока, напреженията и честотата на електрозадвижването в естествени единици - ампери, волтове и херцове;
 • избор на работния език на терминала;
 • възможност за наблюдение на основните променливи на електрозадвижването;
 • система от програмируеми и апаратни защити, обезпечаваща безопасна работа на преобразувателя и електрозадвижването;
 • история на грешките с възможност за проследяване на последните шестнадесет съобщения за възникнали грешки;
 • специални средства за предварителна настройка на преобразувателя;
 • проверка на състоянието на цифровите входове и изходи;
 • проверка на състоянието на датчика на обратната връзка по скорост;
 • проверка на състоянието на датчика на обратната връзка по позиция;
 • оценка на качеството на захранващата мрежа;
 • проверка на състоянието на силовите тиристори;
 • сериен интерфейс RS232C със скорост 9600 bps за настройка на преобразувателя;
 • сериен интерфейс RS485 със скорост до 115200 bps за управление на преобразувателя по протокол MODBUS;
 • настройка на параметрите с компютърна програма ELL RS232 V2.0 под ОС WINDOWS.

Сравнителния обзор на техническите характеристики на отделните серии преобразуватели 12/13/14ХХХ е показан в Таблица 1.