Цифрови тиристорни преобразуватели серии 12ХХХ WSM за управление на двигатели за постоянен ток с постоянни магнити

Тиристорните преобразуватели от серията 12ХХХ WSM са предназначени за прецизно управление по скорост на постояннотокови двигатели тип WSM. Управлението им е реализирано със съвременни DSP процесори и осигурява на задвижването голям диапазон на регулиране на скоростта, висока надеждност и стабилност на експлоатационните характеристики.

По предназначение преобразувателите от серията 12ХХХ WSM са универсални и напълно заменят старите аналогови преобразуватели от серията TUD 6 в подавателни задвижвания от типа WSA 2. Притежават вградени функции и интерфейс, оптимизира-ни за управление на подавателни задвижвания в машини с CNC.

Основните функционални възможности на преобразователите от серията 12ХХХ WSM са:

 • прецизно четириквадрантно управления на постояннотокови двигатели от серията WSM за подавателни задвижвания;
 • цифров адаптивен PID регулатор на скоростта с адаптация във функция от действителната скорост или във функция от грешката на скоростта;
 • възможност за гъвкава настройка на параметрите на адаптивния регулатор на скоростта, включително и праговете на тяхното действие;
 • цифров регулатор на тока на котвата;
 • режим на управление на задвижването: по скорост или по момент;
 • динамичен диапазон на регулиране на скоростта – по-висок от 1:10000;
 • инерционна система за синхронизация на преобразувателя, позволяваща устойчива работа при захранваща мрежа със силни смущения;
 • обратна връзка по скорост от тахогенератор или енкодер;
 • задание за скорост: аналогово ± 10V или по серийна комуникация;
 • програмируемо динамично токоограничение на тока на котвата определено в 6 точки;
 • автоматично определяне на последователността на следване на фазите на захранващата мрежа и възможност за работа при „ляво” и „дясно” въртене на фазите;
 • система от програмируеми и апаратни защити, обезпечаваща безопасна работа на преобразувателя и електрозадвижването;
 • универсални цифрови входове за работа със сигнали с положителна или отрицателна полярност;
 • захранване на цифровите входове от вътрешно или външно оперативно напрежение;
 • сериен интерфейс RS232C със скорост 9600 bps за настройка на преобразувателя;
 • сериен интерфейс RS485 със скорост до 115200 bps за управление на преобразувателя;
 • управление на преобразувателя по интерфейс MODBUS;
 • настройка на преобразувателя със система от параметри групирани в осем групи;
 • възможност за наблюдение на основните променливи на електрозадвижването;
 • въвеждане и измерване на променливите на тока, напреженията и честотата на електрозадвижването в естествени единици /ампери, волтове и херцове/;
 • специални средства за предварителна проверка на състоянието и за настройка на задвижването;
 • проверка на състоянието на цифровите входове и изходи;
 • проверка на състоянието на датчика на обратната връзка по скорост;
 • оценка на качеството на захранващата мрежа;
 • проверка на състоянието на силовите тиристори;
 • избор на работния език на терминала;
 • история на грешките с възможност за проследяване на последните шестнадесет съобщения за възникнали грешки;
 • настройка на параметрите с компютърна програма ELL RS232 V2.0 под ОС WINDOWS.

Основните технически данни на тиристорните преобразуватели от серията 12ХХХ WSM са посочени в Таблица 1.

Размерите и теглото на преобразувателите от серия 12XXX WSM са посочени в Таблица 2.