Цифрови тиристорни преобразуватели серия 4ХХХ за постояннотокови двигатели с независимо възбуждане

Цифровите тиристорни преобразуватели 4ХХХ са предназначени за прецизно управление на скоростта, момента или позицията на постояннотокови двигатели с независимо възбуждане в главни и серво задвижвания.

В зависимост от функционалните възможности преобразувателите 4ХХХ се делят на четири серии:

 • серия 4ХХХ-ХХХ-1Х - базова серия с управление по скорост и момент;
 • серия 4ХХХ-ХХХ-2Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание и с MODBUS;
 • серия 4ХХХ-ХХХ-3Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание, с MODBUS и с функция за активна компенсация на луфтове в механиката;
 • серия 4ХХХ-ХХХ-4Х - серия с управление на позицията от вътрешно задание, с управление на позицията с импулсно задание и с функциея за активна компенсация на луфтове в механиката.

Общи функционални возможности на преобразувателите 4ХХХ:

 • силов блок преобразувателя, реализиран с трифазна насрещно-паралелна мостова схема с разделно управление;
 • прецизно четириквадрантно управление на постояннотокови двигатели с независимо възбуждане за главни и подавателни задвижвания;
 • основни режими на работа на преобразувателите:
  • управление по скорост;
  • управление по момент;
  • управление на позицията с вътрешно задание;
  • управление на позицията с импулсно задание.
 • работа на двигателя в три зони:
  • първа зона – работа с постоянен въртящ момент;
  • втора зона – работа с постоянна мощност;
  • трета зона – работа с намаляване на мощността.
 • възможност за работа само в първа зона без отслабване на полето;
 • инерционна система за синхронизация на преобразувателя, позволяваща устойчива работа при захранваща мрежа със силни смущения;
 • автоматично определяне на последователността на следване на фазите на захранващата мрежа и възможност за работа при „ляво” и „дясно” въртене на фазите;
 • три обхвата на номиналния ток на възбуждане с възможност за превключване;
 • програмируемо динамично токоограничение на тока на котвата по функция 1/n;
 • автоматично определяне на съпротивлението на котвата на двигателя;
 • цифров адаптивен  PID регулатор на скоростта с адаптация във функция от действителната скорост или във функция от грешката на скоростта;
 • възможност за гъвкава настройка на параметрите на адаптивния регулатор на скоростта, както и праговете на тяхното действие;
 • цифров регулатор на тока на котвата;
 • вграден рампгенератор в регулатора на тока на котвата с цел намаляване ударите в зъбните предавки при смяна на знака на въртящия момент на двигателя;
 • цифров регулатор на ЕДС;
 • цифров регулатор на тока на възбуждане;
 • цифров регулатори на позицията;
 • основни функционални возможности в режим на управление по скорост:
  • динамичен диапазон на регулиране на скоростта – по-висок от 10000:1;
  • обратна връзка по скорост от тахогенератор, енкодер или по ЕДС на котвата;
  • задание за скорост: аналогово двуполярно ±10V, аналогово еднополярно 0 ÷ 10V със знак, цифрово с паралелен код до 14 bit или по MODBUS;
  • вградена функция ориентирано спиране ORCM;
  • различни алгоритми за изпълнение на функцията ориентирано спиране;
  • задание за позиция: външно цифрово с паралелен код до 14 bit, вътрешно цифрово задание или по MODBUS;
  • BIN или BCD формат на паралелното задание за позиция;
  • възможност за превключване до четири максимални скорости при работа с машини, имащи предавателни кутии и смяна на коефицента на предаване между      енкодера и двигателя;
  • задание за скорост с паралелелен 10-битов код при работа с предавателна кутия с превключване на коефицента на предаване;
  • ограничение на въртящия момент на две нива: TLL и TLH;
 • основни функционални възможности в режим на управление на позицията с вътрешно задание:
  • обратна връзка по позиция с енкодер;
  • задание за позиция: от параметър, фиксирани позиции, ръчно преместване JOG, ръчно стъпково преместване STEP JOG или по MODBUS;
  • задание за скоростта на позициониране: от параметър, цифрово с паралелен код до 14 бита, аналогово еднополярно, аналогово двуполярно, моторен потенциометър или по MODBUS;
  • задание на електрическата стъпка с номенатор/деноменатор или с цяла/дробна част;
  • ръчно преместване JOG MODE;
  • задание за скоростта на ръчното преместване JOG: от параметри, цифрово с паралелен код до 14 бита, аналогово еднополярно, аналогово двуполярно, по MODBUS, моторен потенциометър или фиксирани задания;
  • ръчно стъпково преместване STEP JOG;
  • избор на стъпките на преместване при STEP JOG с паралелен код 3 bit;
  • 8 фиксирани позиции;
  • избор на фиксираните позици с паралелен код 3 bit;
  • абсолютно и относително позициониране;
  • минимален и максимален програмни лимити;
  • различни алгоритми на изпълнение на процедурата търсене на референтна точка;
  • функция за активна компенсация на луфтове в механиката;
  • реализация на ниски скорости на преместване.
 • основни функционални възможности в режим на управление на позицията с импулсно задание:
  • задание за позиция с външна импулсна последователност;
  • видиве импулсни задания: pulse + direction, CW + CCW pulse train и AB-phase pulse train;
  • честота на импулсното задание: до 200kHz за схема на включване тип отворен колектора и до 1MHz за схема с диференциални приемници;
  • задание на електрическата стъпка с номенатор/деноменатор или с цяла/дробна части;
  • функция за активна компенсация на луфтове в механиката.
 • универсальни цифрови входoве за работa със сигнали с положителнa или отрицателнa полярност;
 • конфигуриране и избор на режима на работа на цифровите входове с присвояване на функции и смяна на активното логическо състояние;
 • разделяне на цифровите входове на две групи с възможност за захранване на всяка от тях от вътрешно или външно оперативни напрежения;
 • конфигуриране и избор на режима на работа на цифровите изходи с присвояване на функции и смяна на активното логическо състояние;
 • два аналогови изхода с възможност за избор на измерваната променлива;
 • настройка на преобразувателите със система от групирани параметри;
 • въвеждане и измерване на променливите на тока, напреженията и честотата на електрозадвижването в естествени единици - ампери, волтове и херцове;
 • избор на работния език на терминала;
 • възможност за наблюдение на основните променливи на електрозадвижването;
 • система от програмируеми и апаратни защити, обезпечаваща безопасна работа на преобразувателя и електрозадвижването;
 • история на грешките с възможност за проследяване на последните шестнадесет съобщения за възникнали грешки;
 • специални средства за предварителна настройка на задвижването;
 • проверка на състоянието на цифровите входове и изходи;
 • проверка на състоянието на датчика на обратната връзка по скорост;
 • проверка на състоянието на датчика на обратната връзка по позиция;
 • оценка на качеството на захранващата мрежа;
 • проверка на състоянието на силовите тиристори;
 • сериен интерфейс RS232C със скорост 9600 bps за настройка на преобразувателя;
 • сериен интерфейс RS485 със скорост до 115200 bps за управление на преобразователя по протокол MODBUS;
 • настройка на параметрите с компютърна програма ELL RS232 V2.0 под ОС WINDOWS.

Подробно техническите характеристики и ръководството за въвеждане в експлоатация на  преобразувателите 4ХХХ могат да бъдат разгледани в съответните технически описания на  всяка серия.

Сравнителния обзор на техническите характеристики на отделните серии преобразуватели  4ХХХ е показан в Таблица 1.

Размерите и теглото на преобразувателите от серия 4ХХХ са посочени в Таблица 2.